लक्ष्य – ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७५ देखि २०८० साल सम्म)

  • कुल पूजी : रु.४४,२८,११,८००।
  • शेयर पूजी : रु.५,२६,५५,९००।
  • बचत संकलन : रु.३२,९०,९९,५००।
  • संस्थागत पुजी : रु.२,८०,५९,८००।
  • सदस्य संख्या : ३८२० जना
  • कर्मचारी संख्या : ८ जना